План роботи школи


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська область

Дніпровський район

Комунальний заклад

«Степнянська загальноосвітня школа і – ІІІ ступенів Слобожанської селищної ради»

   План роботи

на 2018 – 2019 навчальний рік

«Затверджено»

рішенням педагогічної ради

(протокол №01 від 31 .08.2018 р.)

голова педагогічної ради В.М.Обух

ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Педагогічний колектив Комунального закладу «Степнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Слобожанської селищної ради» у 2017 – 2018 навчальному році проводив належну роботу з виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту, урядових рішень, спрямованих на подальший розвиток освітньої галузі, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, підготовчих заходів щодо організації освітнього простору нової української школи.

В 2017 – 2018 навчальному році збережена мережа школи: діяло 11 класів. Працювало 17 педагогічних працівників, з них: 1 сумісник,14 з вищою освітою; 3 з середньою спеціальною освітою; 4 – «спеціаліст вищої категорії», 7 – « спеціаліст 1 категорії», 2 – « спеціаліст 1І категорії», 1 – спеціаліст; 3 – без категорії. Незважаючи на те, що сплановано потреби в кадрах до 2020 року з урахуванням державних програм «Учитель», «Кадри», питання кадрового забезпечення школи не вирішується; гострою залишається проблема наявності вчителів математики, історії, української мови.

Невирішеність кадрової проблеми протягом багатьох років негативно впливає на результати навчальної діяльності учнів школи. За результатами навчального року лише 4% проти 2 % у 2017 році проти 2% в 2016 році проти 4% в 2015 році проти 4 % в 2014 році проти 3% в 2013 році проти 4% в 2012 році, проти 2,5 % в 2011 році учнів мають високий рівень навчальних досягнень( попередні роки 3%, 4%,4%,3%, 2,4%, 16%), достатній рівень 27% проти 27% проти 25 % проти 28% проти 25 % проти 34% проти 25% проти 24,5%( 26%, 27%,24% 21%, 23%); середній рівень 46% проти 49% проти 60 % проти 57% проти 61 % проти 53% проти 53% проти 54% 48%, 52%,56%, 64%,53%); початковий рівень 23% проти 22% проти 13 % проти 11% проти 10% проти 10% проти 18% проти 19% ( 27%, 17%, 16%, 12%, 20%). На високому та достатньому рівнях навчається 31% проти 29% проти 27 % проти 32% проти 29% проти 37% проти 29% проти 27% учнів школи( 29%, 31%, 28/,24%, 25%).

Результати педагогічної діяльності по соціалізації випускників школи: 9 клас – продовжили навчання в школі 92% (58% , 58% , 67% ,55% , 64% , 69% , 53% , 85%, 43%, 84 %,88%, 79%); у ВНЗ- III рівня акредитації – 8% (8%,34%,21%, 27% ,27% , 19% ,7% , не має, 50%, 5%, 6%); вечірня школа – не має (17% ,0%,6%,9% ,не має, 6% ,7%) ; ПТУ – не має (17% , 8%,6% ,9% ,9% , 6% , 33%).

11 клас – продовжили навчання у ВНЗ різних рівнів акредитації 67% ( 50% , 13%,50%, 60% , 75%, 63,5% , 40% , 83%, 45%, 33%,64%, 48%).

100% (91% ,100% ,55% ,40% ,100%, 73%, 33 % )випускників 11 класу прийняли участь в ЗНО, отримали сертифікати, на основі яких – атестати про повну загальну середню освіту.

Усі види позакласної роботи з учнями школи спрямовані на всебіч-ний розвиток творчої, національно-свідомої особистості, з активною життєвою позицією.

Усі види позакласної роботи з учнями школи спрямовані на всебічний розвиток творчої, національно-свідомої особистості, з активною життєвою позицією.

Негативно на рівень виховної роботи впливає недостатній рівень педа-гогічного керівництва органами учнівського самоврядування, використа-ння виховних можливостей позакласного впливу та нейтралізації негатив-ного - соціуму, родини.

Адміністрація школи в практичній діяльності з управління і контролю дотримувалася правових, педагогічних, психологічних норм; використову-вала усні та письмові форми; серед видів переважають оперативні, тема-тичні,цільові. Основним по школі, як управлінське рішення залишається наказ. Роботі по наслідкам сприяла гласність прийнятих рішень: інформаційні наради, блок оголошення, планова документація . Оперативне володіння інформацією базувалося на анкетуванні, співбесідах, відвідуванні уроків, поглибленому вивченню стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предметів у поєднанні з тематичним контролем : «Сучасна мовно-літературна освіта: оновлення і зміни у змісті та методиці викладання з орієнтацією на формування у школярів ключових компетентностей»; «Читання як спосіб соціалізації особистості у суспільстві та шлях до розвитку творчих здібностей учнів»; «Формування етнокультурної компетентності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури в контексті становлення автентичної моделі літературної освіти»; «Духовність як базова складова української етнопедагогіки»; «Формування в учнів необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок та особистого досвіду експериментальної діяльності через навчальний фізичний експеримент»; «Актуальність аспектів підвищення якості роботи класних керівників з питань соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління та їх чинника – організація збалансованого харчування учнів»;

«Організація роботи з обдарованими дітьми в навчально-виховному процесі початкової школи у світлі вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти»; «Формування медіа компетентностей відповідно до нових стандартів та оновлених навчальних програм»; «Використання та створення медіаосвітніх продуктів на уроках з метою формування у школярів ключових компетентностей та забезпечення соціалізації особистості»;«Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві, побудови партнерських відносин між учнями, вчителем та батьками»;

«Оволодіння стратегією життєтворчості – основна задача використання продуктивних педагогічних технологій»; «Інноваційні підходи до створення виховного середовища навчального закладу: досвід, реалії, перспективи»; « Основні тенденції формування змісту історичної та правознавчої освіти в умовах модернізації освітнього середовища»; «Інноваційне дидактичне середовище як чинник стимулювання пізнавальних інтересів у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу»; «Основні напрямки та стратегії реформування системи превентивного виховання та фізкультурно-оздоровчої освіти».

Продовжена робота по темі «Система педагогічних впливів, спрямо-ваних на соціалізацію особистості учнів школи» в рамках обласного про-екту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспіль-ства» .

4,5 % учнів пройшли оздоровчу реабілітацію в санаторно-курортних закладах України, 100% оздоровлено в пришкільному таборі відпочинку ; 100% охоплення дітей пільгових категорій соціальною допомогою ( одяг, навчальне приладдя, гігієнічні засоби); 100% охоплення учнів 1-4 класів та пільгових категорій гарячим харчуванням.

Спостереження довели, що особливо важливе значення для ефективної діяльності педагогічного колективу має систематична науково-аналітична діяльність, моніторинг та його аналіз, виконання рішень педра-ди, робота психологічного семінару , методичних об’єднань.

Протягом навчального року, щопонеділка на методичних опе-ративних нарадах розглядалися актуальні питання роботи на тиждень, ана-лізувалися результати попереднього тижня, складався корегувальний план, Бібліотекар ознайомлювала вчителів школи з новими надходженнями літератури. Педагогічна рада розглядала найважливіші питання реформу-вання освіти, використання інноваційних методик, громадянської освіти шляхом впровадження компетентністного підходу, розвитку творчих здібностей та фізичного вдосконалення школярів.

Центром самоосвіти, самовдосконалення , обміну досвідом для вчителів стали як засідання педради, так і засідання методичної ради, де проводяться виставки методичних розробок, пропонується перспективний педагогічний досвід . Також цьому сприяли заняття семінару практикуму «Шляхом досконалості»: ІІІ етап 2017-2018н.р. ПРАКТИЧНИЙ

-практичне впровадження новітніх педагогічних стратегій і конкретних технологій соціалізації;

-моніторинг якості навчання та творчої компетентності школярів;

-проведення методичних заходів,спрямованих на самоосвіту,створен-ня можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних кадрів в процесі роботи над проектом;

-всебічна підтримка і демонстрація позитивних здобутків, стимулювання творчості;

- створення атмосфери пошуку,самовдосконалення,моделі закладу соціалізації особистості. Практичне дослідження проблеми «Система педагогічних впливів, спрямованих на соціалізацію особистості учнів школи» :

1. Спрямування всіх напрямів внутрішньошкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті реалізації проблемного питання.

2. Розробка творчою групою шкільної програми „Обдарованість”.

3. Розробка методичною радою рекомендацій „Інтерактивні технології - шлях до формування творчої особистості учня”.

4. Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних МО, вироблення заходів стосовно їх реалізації.

5. Підготовка та проведення педагогічних рад:

6. Вивчення, апробація існуючого ППД.

7. Створення банка інформації щодо впровадження проблеми у навчально-виховний процес.

8. Проведення в школі конкурсу педагогічної майстерності класних керівників „Класний керівник року”.

9. Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів.

10. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.

11. Створення інформаційного банка данних „Обдарованість”.

12. Розробка алгоритмів, пам’яток, порад для обдарованих дітей.

13. Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів до їх поліпшення.

14. Заняття в системі семінару практикуму: Теоретично-практичний блок: «ІІІ етап роботи над обласним науково-методичним проектом “ Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»» : 1.Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства: етапи, види, педагогічні стратегії. 2.Навчальна та міжособистісна взаємодія педагогів та учнів: конфлікти та шляхи їх вирішення.

3.Профілактична робота з дітьми, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах.

Теоретично – практичний блок: «Новий формат педагогічної діяльності вчителя нової української школи» : 1.Формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

2. Актуальні проблеми удосконалення аналітичної культури вчителя (нові підходи до аналізу уроку на основі системно-діяльнісного підходу. 3. Інноваційні системи контролю і оцінки якості знань та їх вплив на формування самооцінки учнів

Практичний блок : «Педагогіка партнерства»:

1.Основні принципи педагогіки партнерства 2. Гуманна педагогіка.

3. Педагогіка співробітництва. 4. Основні засади партнерської технології.

Практичний блок: « Пізнавальна активність – рушійна сила навчального процесу»: 1.Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації учнів .

2.Організація самостійної активної пізнавальної діяльності учнів на рефлексивній основі. 3.Формування дослідницьких компетенцій учнів на уроках та у позакласній роботі: здобутки, перспективи, плани на майбутнє.

4. Залежність успішності учнів від вибору моделей, методів, технологій.

Практичний блок «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості»: 1.Стратегії творчої діяльності, методи та прийоми розвитку критичного та дивергентного мислення учнів.

2. Моделювання та побудова розвиваючого освітнього простору навчального закладу.

3. Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу, класного колективу як чинник успішної соціалізації учнів.

Ефективною формою роботи є різноманітні моніторинги, спостережен-ня за рейтингом успішності учнів, класів з предметів окремих вчителів наводять на цікаві відкриття, які накреслюють шляхи до свідомого керівництва навчально-виховним процесом. Особливе місце займає дослідна робота - участь у Всеукраїнському науково-педагогічного проекті «Модель розвитку методологічної культури в системі сучасної шкільної освіти» - «Нові підходи до розвитку методологічної культури вчителя в сучасній шкільній освіті»».

Поряд із позитивними показниками слід зазначити , що не всі резерви підвищення якості навчально-виховного процесу використані. Методичні об’єднання вчителів підійшли до планування своєї роботи дещо формально, не враховуючи потреб і проблем кожного вчителя. Не мала належної ефективності робота зі здібними дітьми та вмотивованими до навчання по використанню сучасних інноваційних методик викладання , перевага комбінованих уроків, низький рівень науково-дослідницької роботи. Не всі вчителі ефективно використовують позаурочну роботу з метою надання педагогічної підтримки слабо встигаючим учням, чи з метою розвитку творчих здібностей.

У роботі методичного об’єднання класних керівників не закріпився принцип “ учитель - учні – батьки - партнери в освіті»

Не відповідає сучасному рівню матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу та рівень готовності, вміння всіх вчителів працювати з використанням сучасних технічних засобів.

Результати атестації педкадрів в 2018 році – підтверджено кваліфіка-ційну категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1; підтверджено кваліфіка-ційну категорії «спеціаліст першої категорії» - 4; встановлено кваліфіка-ційну категорії «спеціаліст другої категорії» - 2.

Враховуючи здобутки та недоліки в роботі основною метою діяльності педагогічного колективу у 2018-2019 навчальному році залиша-ється забезпечення рівного і справедливого доступу до якісної освіти кож-ного школяра, поліпшення якості освіти через упровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес; використання можливос-тей мережі Інтернет, зовнішнього незалежного оцінювання випускників, які виявили бажання вступати до ВНЗ; формування життєво важливих компетентностей, що забезпечує дитині можливість орієнтуватися в суча-сному суспільстві; інформаційному просторі ,швидкоплинному розвитку ринку праці, подальшому здобутті освіти; поліпшення стану здоров’я ді-тей шляхом впровадження відповідних програм, що сприяють створенню в школі середовища, сприятливого для формування фізично, соціального та духовно здорової особистості , здатної протидіяти курінню, алкоголю, вживанню наркотичних речовин. Забезпечення доступу до якісних освітніх послуг дітям з особливими потребами; формування академічної культури, духовних цінностей та моральних засад учасників навчально-виховного процесу.

Особлива місія сучасної школи – підготовка молоді до актив-ної участі у житті суспільства, яке неперервно змінюється. Освіта при цьому набуває все більш універсального значення, оскільки вона допома-гає кожному громадянинові набути необхідних навичок і визначитися щодо свого професійного майбутнього.

Основні завдання, виходячи з основних напрямків змін у регулюванні навчальної діяльності у відповідності із упровадженням державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти в 2018-2019 навчальному році:

1. Новий формат педагогічної діяльності вчителя нової української школи: (Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р).

1.Дотримуватися чинного законодавства в галузі освіти, забезпечити на-лежні умови для навчання та виховання дітей, виконання Конституційних вимог щодо обов’язкової повної загальної середньої освіти. 2. Побудова ефективної системи національного виховання на засадах зага-льно людських, полікультурних, громадянський цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формува-ння соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвище-ння відповідальності сім’ї за освіту і виховання дітей.

3. Формування здорового способу життя через освіту, створення здоров’я-збережного освітнього середовища для чого: - обов’язкове використання здоров’язбережних технологій навчання; - дотримання режиму рухової активності, використання поєднання рухо-вого і статичного навантаження; - організація збалансованого харчування; - заміна авторитарного стилю спілкування на стиль співробітництва; - створення емоційно сприятливої атмосфери навчання; - формування в учнів та їхніх батьків усвідомлення цінності здоров’я, культивування здоров’я тощо.

4. Забезпечити науково-методичний супровід впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

5. Основні стратегічні напрями розвитку сучасної школи спрямувати на реалізацію державної освітньої політики у контексті забезпечення доступ-ності та якості шкільної освіти, активізації переходу до профільного нав-чання, інформатизації усіх сфер життєдіяльності школи, використання можливостей дистанційного навчання.

6. Звернути особливу увагу на проведення профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків та травматизму серед дітей.

7. Забезпечити подальшу взаємодію з батьками, розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, життєдіяльності школи.

8. Продовжити впровадження в навчально-виховний процес різних форм профільного навчання та технологій навчального процесу.

9. В умовах реалізації моделі розвиваючої освіти підвищувати рівень творчої активності педкадрів, акцентуючи увагу на активному застосуванні досягнень науки, передового досвіду, удосконаленні форм і методів вихов-ної роботи, розвитку умінь самостійно аналізувати власну діяльність.

10.Забезпечити взаємодію системи освіти з усіма соціальними інститутами щодо інтенсифікації процесу духовного становлення особистості ,форму-вання її креативності. 11.Створення сучасного освітнього середовища та його вплив на вивчення навчальних дисциплін в умовах стандартизації освіти. 12. Формування медіа компетентностей відповідно до нових стандартів та оновлених навчальних програм (особливо 5-9 класи). 13. Формування технології підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. 14. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві, побудови партнерських відносин між учнями, вчителем та батьками. 15. Розвиток соціально-компетентної особистості в умовах збереження національної ідентичності з використанням сучасних методів природничо-наукового пізнання світу.

В роботі над науково-методичною проблемою області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» визначити мету та наступні пріоритетні завдання :

ІV етап 2018-2019н.р. ПРАКТИЧНИЙ

-практичне впровадження новітніх педагогічних стратегій і конкретних технологій соціалізації;

-моніторинг якості навчання та творчої компетентності школярів;

-проведення методичних заходів,спрямованих на самоосвіту,створен-ня можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних кадрів в процесі роботи над проектом;

-всебічна підтримка і демонстрація позитивних здобутків, стимулювання творчості;

- створення атмосфери пошуку,самовдосконалення,моделі закладу соціалізації особистості.

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

ОСВІТНІ:

забезпечення реалізації особистості в різних видах інтегративної діяльності;

ОРГАНІЗАЦІЙНІ:

створення індивідуальних проектів, програм, комплексних планів, самовдосконалення через організацію навчального процесу;

МЕТОДИЧНО-КАДРОВІ:

залучення педагогів до формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань, творчого пошуку),зорієнтованого на особистість учнів;

УПРАВЛІНСЬКІ:

управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу;

ВИХОВНІ:

відмова від педагогіки всебічного піклування, перехід до педагогіки діяльності

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ:

упровадження в навчальну практику інноваційних технологій, досягнень передового педагогічного досвіду та психолого-педагогічної науки;

побудова оптимальної моделі управління школою на нових концептуальних умовах;

забезпечення наступності між дошкільною системою виховання та початковим навчанням дітей шестирічного віку;

забезпечення оптимальних умов для розвитку інтелектуальних здібностей школярів;

організація успішного навчання без перевантажень;

упровадження традиційних нестандартних систем і методик навчання;

посилення особистісно орієнтованої направленості освіти;

удосконалення системи роботи школи щодо збереження і зміцнення здоров`я дітей;

виховання духовно і фізично здорового покоління.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

забезпечення оптимального використання реальних можливостей навчального закладу;

досягнення відповідності змісту і форм роботи інтересам і запитам школярів;

задоволеність учнів і батьків роботою школи;

формування людини з новою ментальністю, яка усвідомлює саму себе, свою роль у суспільстві, є високодуховною, адаптованою до життя і праці в ХХІ столітті, має активну громадянську та професійну позицію, здатна до навчання впродовж всього життя, дбає про збереження та зміцнення свого здоров’я

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ З

МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Сучасний цивілізований світ захлеснув вирій глобальних інформа-ційних, технічних, соціальних, політичних змін. Темпи і масштаби цих змін несумісні з попередніми історичними епохами. Інформаційна револю-ція зробила світ більш доступним і прозорим. Інформаційні ресурси стають зрозумілими не лише дорослим, а й дітям. Діти швидко опановують різні технічні досягнення: економічні, фінансові і політичні інновації. Епіцентр життєвих цінностей зміщується в майбутнє. Це потребує нових моделей освіти. Реальність сучасного життя ставить людину в невизначену ситуа-цію, коли немає і не може бути готового рішення, прийнятого на основі засвоєних готових знань, умінь і навичок. Сучасна людина повинна вирі-шувати кожну життєву ситуацію як творчу, самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність. Особистість приречена на життєтворчість. Але готовність до творчості і відповідальності не виникають самі по собі, а складаються в умовах активної соціалізації особистості. Тому соціалізація - є обов’язковою складовою педагогічної реальності. Відповідно до цього , в умовах роботи по запровадження державних стандартів початкової, базо-вої та повної загальної середньої освіти в 2018-2019 навчальному році:

АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ:

1. Проаналізувати ефективність роботи і отриманих результатів роботи над обласною науково-методичною проблемою соціалізації особистості громадянського суспільства та визначити пріоритетні напрямки методичної роботи вчителів під час роботи на ІV етапі реалізації обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». 2. Ознайомити вчителів з новим змістом освіти, заснованим на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві, побудови партнерських відносин між учнями, вчителем та батьками.

2.Проаналізувати результати державної підсумкової атестації та розробити стратегію роботи колективу по формуванню готовності до продовження навчання.

3. Постійно оновлювати нормативно-правову базу та відстежувати своєчасне ознайомлення з нею викладачів.

4. Контролювати якість впровадження нових програм.

Приділяти особливу увагу під час проведення атестації вчителів якості самоосвіти, володінню методикою «хмарних технологій», використання та створення медіа освітніх продуктів на уроках з метою формування у школярів ключових компетентностей та забезпечення соціалізації особистості; своєчасності й результативності курсової перепідготовки.

5. Спрямувати роботу вчителів на організацію навчально-виховного та навчально-методичного процесу; на діяльність вчителя у нових умовах навчання, які вимагають розвивального, діяльнісного спрямування організації навчального процесу.

6. Виявляти, підтримувати та поширювати передовий педагогічний досвід кращих вчителів.

7. Включити в плани роботи проведення семінарів, творчих звітів кращих вчителів з питань використання інноваційних технологій і реалізації завдань креативної освіти.

8.Забезпечити подальшу реалізацію нормативних вимог нових Державних стандартів загальної освіти щодо реалізації компетентнісного, орієнтованого підходу до навчання учнів школи, спрямованого на особистісний розвиток. Формування у школярів ключових і предметних компетентностей.

9. Сприяти підвищенню ролі бібліотекаря і його діяльності в системі формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної, читацької культури учнів (базовий нормативний документ до виконання – Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», схвалена розпорядженням розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року №219-р).

10. Створити цілісну систему виявлення здібних учнів; поліпшення роботи з ними через позаурочну роботу з предметів. Усебічно активізувати роботу з обдарованими та здібними учнями. Провести відповідну роботу, спрямовану на своєчасне виявлення обдарованих учнів і розвиток їх здібностей. Забезпечувати участь учнівської молоді в олімпіадах, конкурсах творчих робіт, суспільних акціях тощо.

11. Взяти на контроль організацію навчально-виховного процесу в 1, 9, 10 класах.

12. Систематично заслуховувати на нарадах хід впровадження державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти в 2018-2019 навчальному році.

13. Систематично інформувати батьків про хід впровадження нового змісту державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти ,залучати до співпраці.

14. Здійснювати постійний контроль за виконанням навчальних програм (особливо практичної частини).

15. Взяти на контроль питання щодо оформлення навчальної та методичної документації, ведення документації з охорони праці та правил безпеки, по-жежної безпеки.

16. Створювати викладачам належні умови для підвищення рівня професі-йної майстерності, приділяючи особливу увагу молодим спеціалістам, но-вопризначеним вчителям.

17. Сприяти проведенню порівняльних досліджень якості знань, умінь і навичок учнів, рівнів навчальних досягнень; посилити контроль за станом викладання навчальних предметів.

18. Активізувати роботу методичних об’єднань в умовах переходу на вик-ладання за новими програмами.

19. Створювати викладачам умови для проходження курсів підвищення кваліфікації. Приділяти належну увагу підвищенню фахової майстерності педагогів у між курсовий період. Стимулювати участь викладачів – пре-дметників у методичних заходах різного рівня (обласних конкурсах, кон-ференціях, семінарах тощо).

20. Розглядати здоров’язбереження як глобальну проблему людства і обо-в’язкову умову успішного розвитку, навчання та виховання сучасного мо-лодого покоління.

21. Взяти на контроль діяльність вчителів предметників на покращення проведення практичної складової щодо формування практичних умінь, навичок, компетенцій, визначених державними програмами.

22. Удосконалювати аналітичну культуру вчителя: нові підходи до аналізу уроку на основі системно-діяльнісного підходу.

23. Тримати на контролі формування дослідницьких компетенцій учнів на уроках та у позакласній роботі.

24. Організувати роботу вчителів школи по створенню дидактичних моделей з інтерактивною складовою як засобом підвищення якості навчання.

25. Взяти на контроль роботу вчителів по розвитку пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей учнів у процесі спостережень, роз-в’язання проблемних завдань, самостійного набуття нових знань.

26. Взяти на контроль роботу вчителів по формуванню здатності і готовно-сті учнів до використання набутих знань і вмінь у повсякденному житті для адекватної соціально-відповідальної поведінки в навколишньому сере-довищі, його збереженні, адаптації до умов проживання; самостійного оці-нювання рівня впливу людини на природу, безпеки довкілля як сфери життєдіяльності людини.

27. Організувати системну та цілеспрямовану діяльність педагогічного колективу з проблеми формування громадянської свідомості учнів.

28. Вимагати дотримання вчителями школи інноваційних систем контролю та оцінки якості знань з метою формування самооцінки учнів.

29. Тримати на контролі роботу класних керівників по дослідженню та аналізу системи ціннісних орієнтацій учнів у нових соціально-економічних реаліях України.

30. Продовжити роботу над створенням Інтернет – ресурсів.

31. Оптимізувати впровадження у навчально-виховний процес дистанці-йних форм навчання.

32.Орієнтувати вчителів школи на активне і обов’язкове використання технології навчання дітей здоровому способу життя на основі розвитку життєвих навичок(ООЖН) на уроках та в позакласній роботі. 33.Проводити навчальні заняття з вчителями щодо ефективної організації роботи з питань безпечної життєдіяльності, попередження травматизму, профілактики ризикованої поведінки у школярів.

34.Продовжити вивчення шляхів інтеграції профільного та професійного навчання, організацію спільної роботи зі службами зайнятості,ПТУ, ВНЗ щодо надання профконсультативних та профорієнтаційних послуг із ме-тою виявлення професійно значущих якостей особистості учня. 35. Забезпечити методичний супровід підготовки та проведення конкурсу «Вчитель року 2019» в предметних номінаціях.

ОРГАНІЗАТОРОВІ ШКОЛИ СПІЛЬНО З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ:

1.Визначити пріоритетність національно-патріотичного виховання серед основних завдань вітчизняної освіти.

2. Виховувати у молодого покоління почуття любові до Батьківщини, гордості за свою країну, шанобливого ставлення до державних і суспільних цінностей.

3. Формувати активну громадянську позицію учнів і почуття патріотизму, активізувати пізнавальний інтерес учнів до засадних державо творених подій історії України.

4. Сприяти упровадженню сучасних виховних технологій, традиційних та нетрадиційних методів і форм виховання учнів.

5. Використовувати моделі виховних систем з урахуванням особливостей регіону на концептуально-методологічних та організаційно-педагогічних засадах.

6. Сприяти розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань, як простору самореалізації особистості, становлення її соціальної активності.

7. Удосконалювати систему виховної роботи з питань сімейного, родинного виховання.

8. Виховання гуманної, соціально-активної особистості, здатної розуміти значення життя як найвищої цінності.

9. Здійснювати консультативну допомогу батькам з питань:

- соціалізації дітей;

- вікових, психофізіологічних особливостей дітей;

- профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей;

- організації ігрової діяльності;

- створення умов для загартування і оздоровлення, соціального захисту дітей із різних категорій сімей; організації режиму для першокласників.

10. Контролювати реалізацію розвитково-корекційного напрямку у діяльності класного керівника.

11. Вести системну роботу по професійному самовизначенню як чиннику соціалізації та адаптації учнів.

12. Здійснити педагогічне проектування процесу соціалізації учнів різних вікових груп.

13. Визначити пріоритетними напрямками організації виховної роботи:

- перехід від освіти та виховання для життя до освіти та виховання протя-гом усього життя;

- удосконалення рівня управління виховною роботою через створення виховної системи в умовах спадкоємності змісту, форм і методів вихо-вання дітей, підлітків і молоді у рамках безперервної освіти;

- розвиток кадрового та науково-методичного забезпечення виховного процесу;

- упровадження та збереження індивідуального й особистісно-діяльнісного підходу до виховання;

- створення системи прогнозування та розвитку процесу виховання;

- розвиток у всіх формах виховної роботи методів і технологій, які спрямо-вані на соціально значиму проектну діяльність;

- підвищення правової культури та формування цивільної свідомості і гро-мадянської позиції через участь у проектах;

- спряти впровадженню виховних програм: «Програма українського патрі-отичного виховання дітей та учнівської молоді», «Сімейні цінності».

14. Спрямувати діяльність шкільного методичного об’єднання на:

- продуктивний підхід до формування ключових компетентностей учнів як здатність жити в нових умовах: пізнавальна, громадсько-суспільна, соціа-льно-корисна, культурно-дозвіллєва, здов’єзберігаюча, ціннісно-смислова, соціальна компетентність тощо;

- формування правової культури, толерантності, громадянської позиції;

- у проведенні класних годин, годин дозвілля, спрямованих на самоудоско-налення особистості учня використовувати інтерактивні методи виховання.

15. Вести системну роботу з виховання екологічної культури, любові до свого народу, місцевості проживання, справжніх патріотів своєї держави, толерантного ставлення до інших народів, поваги до природних і культу-рних цінностей.

16. Вести системну роботу з формування у юних громадян України патріо-тизму, національної свідомості, активної життєвої позиції, розкриття шля-хів інтеграції в українське суспільство національних меншин і корінних народів, котрі проживають на території Дніпропетровщини; вивчення різ-номанітності їх культур та природи взаємодії між собою, можливістю тра-нсформації міжетнічної культури у специфіку нашого регіону.

17. Вести системну роботу з формування загальнолюдських цінностей: то-лерантність, повага до прав людини, взаєморозуміння, солідарність, свобо-да, громадянська відповідальність, професійність.

18. Прогнозувати досягнення сучасного національного виховного ідеалу в повсякденній діяльності: високоморальний, творчий, компетентний громадянин України, що приймає долю Вітчизни як свою особисту, усвідомлює відповідальність за сьогодення і майбутнє своєї країни і свого життя, вкорінений в духовних і культурних традиціях народу України.

19.Вести роботу з формування нового покоління соціально активних громадян, гідних нащадків досвіду минулих поколінь, носіїв духовної культури народу, традицій етносу та рівноправних громадян всієї України та світового суспільства.

20. Використовувати в практичній діяльності соціальне проектування – як ефективний засіб розвитку патріотичних якостей школярів.

21. Забезпечити у сфері духовно-ціннісного становлення учнів:

- готовність і здатність до духовного розвитку, етичного самоудосконален-ня, самооцінки; розуміння пошуків сенсу свого життя, відповідальної поведінки;

- готовність і здатність до реалізації творчого потенціалу в духовній і нао-чно-продуктивній діяльності, соціальній мобільності на основі моральних норм, безперервної освіти і універсальної духовно-етичної установки «ста-вати краще»;

- зміцнення моральності, заснованої на волі і духовних вітчизняних тради-ціях, внутрішній установці особистості чинити згідно своє совісті;

- формування моралі як усвідомлення необхідності поведінки, заснованої на прийнятих в суспільстві уявленнях про добро і зло, належне і неприпу-стиме;

- розвиток совісті як етичної самосвідомості особи, здатності формулювати власні етичні зобов’язання, здійснювати етичний самоконтроль, вимагати від себе виконання моральних норм, давати етичну самооцінку своїм і чу-жим вчинкам;

- ухвалення собою базових національних цінностей, духовних традицій;

- готовність і здатність виражати і відстоювати свою суспільну позицію, критично оцінювати власні наміри, думки і вчинки;

- здатність до самостійних вчинків і дій, що здійснюються на основі морального вибору, ухваленню відповідальності за їх результати, цілеспрямованість і наполегливість в досягненні результату;

- працьовитість, життєвий оптимізм, здатність до подолання труднощів;

- усвідомлення цінності інших людей, цінності людського життя, не терпи-мість до дій і впливів, що представляють загрозу життю, фізичного і ети-чного здоров’я і духовної безпеки особи, уміння їм протидіяти;

- волелюбність як здатність до свідомого особистого, професійного, грома-дянського та іншого самовизначення та розвитку у поєднанні з моральною відповідальністю особи перед сім’єю, суспільством, майбутніми поколін-нями;

- зміцнення віри в Україну, відчуття особистої відповідальності за Вітчиз-ну перед минулими, сучасними і майбутніми поколіннями.

22. Забезпечити у сфері суспільних відносин духовно-етичний розвиток і виховання учнів:

- усвідомлення себе громадянином України на основі ухвалення загальних національних етичних цінностей;

- розвиненість відчуття патріотизму, громадянської солідарності та готов-ності свідомо протистояти зовнішнім і внутрішнім викликам;

- турботу про добробут народу України, підтримку міжетнічного, міжкон-фесійного миру і злагоди;

- усвідомлення безумовної цінності сім’ї з розумінням і підтримкою таких етичних засад сім’ї, як любов, взаємодопомога, пошана до батьків, турбота про молодших і старших, відповідальність за іншу людину;

- дбайливе ставлення до життя людини, турбота про продовження роду;

- законослухняність і свідомо підтримуваний громадянами порядок;

- духовну, культурну, соціальну спадкоємність поколінь.

23. Передбачити заходи щодо створення системи соціально- педагогічної підтримки та адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-вання та дітей з обмеженими фізичними можливостями.

24.Приділяти особливу увагу проблемам профілактики тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму,суїцидів, боулінгу, ранніх статевих стосунків та пов’язаних з цими явищами соціально-небезпечних хвороб(туберкульозу,ВІЛ/СНІДу, ІПСШ), практичній протидії торгівлі людьми і жорстокому поводженню з дітьми, сприяти залученню до цієї роботи представників правоохоронних органів,прокуратури,ДАЇ, охорони здоров’я. 25. Активізувати взаємовідносини між педагогічними працівниками, бать-ками та громадськими організаціями в контексті реалізації положень гро-мадсько-активної школи.

КЕРІВНИКАМ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ :

1.На основі діагностики рівня теоретичних і психолого-педагогічних знань вчителів з питань розвитку інноваційної особистості і результатів держав-ної підсумкової атестації накреслити головні напрямки роботи методичних об’єднань у новому навчальному році та визначити можливості вчителів у поступовому та результативному втіленні новітніх тенденцій у викладанні навчальних дисциплін. 2. Проаналізувати ефективність роботи і отриманих результатів роботи над обласною науково-методичною проблемою соціалізації особистості громадянського суспільства та визначити пріоритетні напрямки методичної роботи вчителів під час роботи на ІІІ етапі реалізації обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». 3. Розглянути сучасні рекомендації щодо викладання навчальних предметів на засадах компетентнісного, діяльнісного, особисто зорієнтованого підходів до навчання.

4.Спрямувати роботу методичного об’єднання на створення цілісної сис-теми психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості школяра з метою самореалізації кожної дитини у творчому освітньому середовищі в умовах соціалізації особистості громадянського суспільства. 5.Проаналізувати зміст діючих програм та підручників з метою переорі-єнтації процесу навчання з інформативної форми на активізацію самостійної роботи учнів через впровадження інформаційних технологій, розвиток особистості людини, впровадження особистісно - орієнтованого підходу до навчання та підвищення якості й об’ єктивності оцінювання. 6. Накреслити головні напрямки роботи методичних об’єднань у новому навчальному році та визначити можливості вчителів у поступовому та результативному втіленні новітніх тенденцій у викладанні навчальних предметів, готовність вчителів до запровадження діяльнісного підходу у власній педагогічній практиці з метою соціалізації особистості. 7.Удосконалювати систему методичної роботи в школі на основі аналіти-ко-прогностичної роботи,впроваджувати інтерактивні методики та методи моніторингових досліджень якості знань та вмінь учнів; моніторинг як механізм педагогічної діагностики, що забезпечує відстеження стану навчальних досягнень учнів, його прогнозування та вдосконалення.

8. Сприяти розвитку творчості вчителів і учнів шляхом участі у різноманіт-них конкурсах, проектах, олімпіадах.

9. Застосовувати в роботі і практиці викладачів рекомендації МОН Украї-ни з питань формування нового педагогічного мислення.

10. Спонукати вчителів до інноваційного пошуку в професійній діяльності.

11. Внести в плани роботи питання наступності дошкільної та початкової освіти.

12. Спланувати роботу відповідно до вимог нового змісту початкової та базової освіти.

13. На засіданнях методичного об’єднання ретельно вивчити зміст нових Державних стандартів, нових програм початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

14. Систематично розглядати питання інформатизації, що передбачає використання нових методів і засобів для реалізації продуктивного навчання; формування медіа компетентностей відповідно до нових стандартів та оновлених навчальних програм.

13. В план роботи методичного об’єднання включити:

- вивчення та впровадження програми підвищення якості викладання біології, природознавства, екології, математики (на виконання Постанови КМУ від 13.04.2011 року №561 «Про затвердження державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2016 року»;

- оволодіння стратегією життєтворчості - основна задача використання продуктивних педагогічних технологій;

- здійснення сучасної мовно-літературної освіти на засадах компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного підходів з метою формування у школярів національно-соціальних компетентностей та ціннісних орієнтирів;

- сучасна освітня парадигма читацькоцентризму та шляхи її реалізації в епоху потужного розвитку інформаційних технологій;

- педагогіка партнерства – новий формат педагогічної діяльності вчителя нової української школи;

- формування соціалізованої особистості вчителя як важливе науково-методичне завдання;

- інноваційне дидактичне середовище як чинник стимулювання пізнавальних інтересів у процесі вивчення навчальних дисциплін.

14. Глибоко проаналізувати основні нормативні документи з іноземних мов.

15.Проводити спільні засідання вчителів початкової школи та вчителів основної школи з метою наступності навчання,використання новітніх технологій та впровадження моніторингової системи міжнародних програм(математика,природничі дисципліни,читання).

16. Проаналізувати результати контрольних підсумкових робіт, наслідки моніторингових та тестових досліджень, ДПА; спрямувати роботу вчителів на розвиток логічного та нестандартного мислення учнів, підвищення учнівських досягнень. 17.З метою популяризації досвіду роботи кращих вчителів проводити фе-стивалі методичних ідей,методичні вітальні,майстер-класи та інші,що де-монструють реалізацію компетентного підходу до навчання,володіння про-дуктивними технологіями,спрямованими на розвиток креативної особи-стості учня в умовах соціалізації особистості громадянського суспільства. 18. Створювати умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах та оволодінню методами комплексного самоаналізу професійної діяльності.

19. Організувати консультативну допомогу вчителям з питань впровадження в їх діяльність «хмарних технологій».

20. Сприяти проведенню науково-дослідної роботи у напрямі розробки методології та технології креативної освіти, впровадження отриманих наукових результатів в теорію і практику навчального закладу.

21. Забезпечувати об’єктивність діагностики навчальних досягнень учнів шляхом упровадження ефективних сучасних методик, зокрема тестування.

ВЧИТЕЛЯМ ШКОЛИ

1. Впроваджувати сучасні методичні форми, методи, методики при викладанні навчальних предметів за новими програмами в рамках реалізації освітньої стратегії соціалізації особистості учня.

2.Визначити роль компетентнісного та діяльнісного підходів у забезпеченні здібностей і нахилів учнів як головних на уроці.

3.Використовувати міждисциплінарний освітній потенціал та інформаційну інтеграцію навчальних дисциплін.

4. Проаналізувати та використати нове бачення у моделюванні уроку та його структурі та методиці.

5. Формувати предметні знання, уміння та навички відповідно до настанов нових навчальних програм.

6. Організовувати урок із дотриманням його обов’язкових складових та поетапності.

7. Враховувати у навчальному процесі вікові особливості, індивідуальність та обдарованість кожного учня та створювати для них сприятливе навчальне середовище.

8. Застосовувати оптимальну систему методів, форм і прийомів роботи на уроці із врахуванням практичних видів діяльності.

9. Реалізовувати між предметні зв’язки на бінарних уроках.

10. Розвивати соціокультурні уміння через діалог культур.

11. Формувати готовність до участі у проекті літніх мовних таборі «Go Camps».

12. Надати навчанню іноземним мовам особистісно-орієнтовану спрямованість: головним у навчальному процесі є учень, його потреби, мотиви, індивідуальні особливості тощо; здійснювати у зв’язку з культурою носіїв (когнітивність); будувати навчання як творчий процес: інтерактивні форми і види роботи; надати чітку комунікативну спрямованість: засіб спілкування; спрямувати на автономію учня в навчальній діяльності та в міжкультурній комунікації.

13. Застосовувати в процесі вивчення предметів природничо-математичних дисциплін та трудового навчання історичний підхід до розкриття понять, законів і теорій.

14. Впроваджувати нові дидактико-методичні засоби, що допомагають моделювати навчально-виховний процес з метою розвитку творчої особистості.

15. Широко практикувати методи організації пректно-технологічної діяльності з учнями старших класів.

16. Практикувати методику розвитку креативного мислення в учнів під час підготовки до участі в предметних олімпіадах, конкурсах.

17. Досконально вивчити програми з базових дисциплін в 5-му класі з метою подолання розбіжностей у вимогах до рівня навчальних досягнень учнів 4. 5-х класів.

18. Окреслити місію предметів художньо-естетичного циклу в формуванні національно-патріотичної свідомості дітей; означити проблеми розвитку духовності особистості засобами мистецтва; актуалізувати учнівську патріотичну свідомість засобами мистецтва в позаурочний час.

19. Опановувати технологіями інтерактивного навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань, колективно-групового навчання.

20. Розвивати творчий потенціал учнів засобами використання інтегративних нетрадиційних художніх технологій.

21. Використовувати інноваційне дидактичне середовище як чинник стимулювання інформаційно-комп’ютерних технологій, вміння продукувати оригінальні, креативні ідеї.

22. Залучати учнів до творчої діяльності, з цією метою запроваджувати моделі реальної діяльності: проектування, колективні творчі справи, тощо; активні форми і методи: ситуаційно-рольові ігри, методи аналізу, ігри, драматизації, які дають учням можливість предметно, безпосередньо й емоційно бути в ситуації морального вибору, пошуку, дії, вчинку.

23. Вчителям предмету «Захист вітчизни» спрямувати роботу на реалізацію пріоритетних завдань:

- розказують, показують, навчають як поводитися в умовах сьогодення з точки зору безпеки, пильності, обізнаності по кожному конкретному випадку, недопущення халатності, недисциплінованості, які приводять до тяжких наслідків здоров’я і життя;

- вкласти в кожну голову майбутнього воїна, перш за все, дисциплінованість, самовідданість, моральну, психологічну готовність та спроможність учнів виконувати покладені на них завдання, переборювати труднощі та небезпеку в надзвичайних ситуаціях воєнного часу;

- розвивати емоційно-вольову сферу, сприяти насиченню учбових і практичних занять елементами напруженості, раптовості, ризику і небезпеки з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки;

- донести до кожного учня вміння і знання вмілого маскування на місцевості, вміння швидко і безпечно окопуватися, знати і вміти обходити мінні поля і пастки, надавати першу медичну допомогу, допомагати пораненим покинути небезпечну зону.

24. У процесі опанування змісту трудового навчання спрямувати зусилля на:

- формування в учнів предметної проектно-технологічної компетентності, реалізацію творчого потенціалу.

25. Вчителям школи звернути належну увагу на реалізацію завдань Національної стратегії з оздоровчої рухової активності до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

26.Систематично опрацьовувати нову нормативну документацію, всеук-раїнські науково-методичні та фахові видання, обласну освітянську пресу і спрямовувати педагогічну діяльність відповідно до окреслених у них завдань на новий навчальний рік.

27. Узяти до уваги методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році.

28. Привести у відповідність до положень інструктивно-методичних листів та інструкцій МОН України поурочно-тематичне планування з усіх пред-метів.

29.Систематично знайомитись із новинками науково-методичної та педагогічної літератури. Підвищувати власний рівень інформаційної культури.

30. Максимально комп’ютеризувати навчально-виховний процес. Сформу-вати бібліотеку цифрових освітніх ресурсів. При поясненні навчального матеріалу впроваджувати ілюстровані електронні презентації та пропону-вати їх учням для використання вдома як додаткове джерело інформації.

31. Поліпшити якість виконання практичної частини програми. Більше ува-ги на уроці приділяти організації експериментальної діяльності учнів, залу-чати їх до виконання завдань експериментального характеру та домаш-нього експерименту.

32. Продовжувати роботу за такими пріоритетними напрямками:

- формування ключових компетентностей засобами наскрізних питань; ціннісного ставлення до здоров’я під час вивчення предметів;

- упровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках та в по-заурочній роботі, зокрема використання ІКТ, інтерактивних методів робо-ти, проектної та проектно-дослідницької технологій, методів розвитку кри-тичного мислення, створення «ситуації успіху», які збільшують пізнаваль-ну самостійність учнів і мотивацію до вивчення предметів;

- використання між предметних зв’язків, завдань професійного та практичного спрямування;

- виявлення здібних учнів; поліпшення роботи з ними через позаурочну роботу з предметів;

- активізація самостійної роботи учнів на уроках та при підготовці до уроків за рахунок випереджувальних завдань.

33. Приділяти увагу:

- посиленню інтеграції навчальних дисциплін;

- розв’язанню розрахункових, експериментальних і розрахунково-експериментальних задач;

- виконанню лабораторних дослідів учнями при поясненні навчального матеріалу;

- узагальненню матеріалу при виконанні лабораторних, практичних, контрольних робіт;

- ознайомленню учнів із сучасними досягненнями науки;

- формуванню екологічної культури учнів;

- використанню програмних педагогічних засобів та інтерактивних методів у навчальному процесі;

- об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів.

34. Особливу увагу приділяти підвищенню своєї професійної компетентно-сті. Проводити самоаналіз педагогічної діяльності.

35. Розвивати картографічну грамотність учнів, формувати практичні умі-ння щодо знаходження. Систематизації та презентації різноманітної інфор-мації.

36. Особливу увагу приділяти етиці електронного листування, правилам безпечного листування, використанню українських поштових серверів.

37. Оволодіння методами навчально-дослідної та проектної діяльності, зас-нованих не на організації наших знань, а на організації наших «знань»; на-вчитися тому як вчитися і думати: процес використання людиною свого розуму для організації власного досвіду в деяку систему, яка б допомогла їй впорядкувати свої відносини з реальністю і в той же час здійснювати пошук особистої істини.

38. Залучення учнів до активних навчальних дій з виконанням різних видів завдань, вправ (дати визначення понять, порівняти об’єкти, обґрунтувати технологію, систематизувати, переконати, обговорити, оцінити, довести, доповнити, трансформувати, висловити протилежну точку зору, тощо.

39. Розкривати в учнів креативний потенціал, побудову навчання на випередження.

40. Розгортати досвід осмисленої, змістовної предметно-перетворювальної практичної діяльності учнів, виходячи за межі традиційної тріади: знання – уміння – навички.

41. Застосовувати інтерактивні методи як фактор соціалізації та розвитку комунікативних здібностей учнів.

42. Виховання в учнів адекватної самооцінки, потреб у самопізнанні, що дозволяють приймати рішення відносно самовдосконалення.

43. Навчати кожну дитину відповідно до її особливих освітніх потреб і потенційного розвитку.

44. Створювати дидактичні моделі з інтерактивною складовою як засобом підвищення якості навчання.

45. Удосконалювати аналітичну культуру вчителя: нові підходи до аналізу уроку на основі системно-діяльнісного підходу.

46. Формувати засобами навчальних предметів ключові компетентності уч-нів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розу-міння природно-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки, розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навичок та виховання громадянина демократичного суспільства.

47. Сприяти оволодінню учнями вміннями використовувати різні джерела інформації – картографічні, статистичні, геоінформаційні технології для пошуку, інтерпретації та демонстрації різноманітних даних і формування в учнів на цій основі однієї з ключових компетенцій – інформаційної; засто-совувати набуті знання для пояснення та оцінки процесів і явищ.

48. Розвивати пізнавальний інтерес, інтелектуальні і творчі здібності учнів у процесі спостережень, розв’язування проблемних завдань, самостійного набуття нових знань.

49. Формувати здатність і готовність учнів до використання набутих знань і вмінь у повсякденному житті для адекватної соціально-відповідальної поведінки в навколишньому середовищі, його збереженні, адаптації до умов проживання; самостійного оцінювання рівня впливу людини на природу, безпеки довкілля як сфери життєдіяльності людини.

50. Формувати психологічний образ класу на основі дослідження та ана-лізу мікроклімату в дитячих колективах і ставлення учнів до школи.

51. Використовувати внутрішню диференціацію як засіб реалізації особистісно зорієнтованого підходу.

52. Організовувати самостійну активну пізнавальну діяльність учнів на рефлексивній основі.

53.Використовувати у своїй роботі нові технології неперервного дистанці-йного навчання й спілкування, застосовуючи технології Веб 2.0, які дозво-ляють реалізувати у навчальному процесі завдання, що ставляться перед системою освіти інформаційним суспільством.

54. Застосовувати на всіх етапах навчального процесу – при вивченні тео-ретичного матеріалу, його закріпленні, при виконанні практичних завдань, обговоренні проблемних ситуацій та питань, спільному виконанні навчаль-них проектів та їх оприлюдненому захисті, контролі результатів навчаль-ної діяльності, рефлексії та само оцінюванні навчальних досягнень елек-тронні програмно-педагогічні ресурси.

55. Запроваджувати методику розвитку критичного мислення школярів, через розв’язування проблемних задач шляхом використання проблемних методів та інтерактивних форм навчання, що передбачають науковий діалог та рефлексію пізнавальної діяльності.

56. Створювати умови щодо подолання психолого-педагогічних бар’єрів у проектно-технологічній діяльності школярів: ціннісно-мотиваційних, когнітивних, індивідуальних, комунікативних міжособистісних тощо.

57. Створювати умови, що дозволяють учневі навчатись і працювати самостійно, а також оволодівати вміннями практичного використання нових інформаційно-комунікаційних технологій, Інтернет-технологій.

58. Підтримувати учнів в процесі життєвого та професійного самовизна-чення, спрямувати трудову підготовку на формування усвідомлення суспільної та особистісної ваги праці, перспектив своєї особистісної участі в ній, формувати трудові уміння та навички, розвивати свідомість людини-трудівника, орієнтувати цінності освіти та професіоналізму, розвивати здібності та потреби в самореалізації у професійній діяльності.

59.Через усвідомлення нових освітніх реалій,позитивну мотивацію до навчання та вибору майбутньої професії формувати в учнів критичне мислення та конкурентноспроможність особистості.

60. Вдосконалюючи формування предметних компетенцій учнів, вдоско-налювати власну педагогічну компетентність за такими параметрами: - отримувати нові знання,що дають можливість працювати на сучасному рівні; - організувати навчальну ситуацію та сприяти тому,щоб учні в цій ситуації діяли та займали активну позицію здобувачів знань; - нарощуючи позиції професійної компетентності взаємодіяти з іншими вчителями шкільних освітніх галузей . 61. Використовувати різнорівневі завдання-практикуми із урахуванням нових програмних вимог та вимог стандарту на уроках тематичного оцінювання.

БІБЛІОТЕКАРЮ ШКОЛИ

1.Вжити заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотеки, шкільного бібліотечно-інформаційного центру.

2. Визначити пріоритетним напрямком роботи – впровадження нових бібліотечних технологій, забезпечення якісного навчально-виховного процесу.

3. Звернути максимальну увагу на роль медіа і вплив читання на розвиток особистості школяра.

4. Прийняти участь у Всеукраїнському конкурсі «Шкільна бібліотека – 2019».

5. Формувати інформаційну базу матеріалів з патріотичного виховання засобами Інтернет-технологій.

6. Забезпечити роботу Веб-сайту шкільної бібліотеки як однієї з форм інформаційної культури шкільного бібліотекаря.

7. Використовувати комп’ютерні технології для формування іміджу сучасної бібліотеки.

8.Працювати над поповненням бібліотечного фонду, створення інфор-маційного середовища у шкільній бібліотеці.

9. Забезпечувати нові підходи до співпраці бібліотекаря з учителями-предметниками та класними керівниками у формуванні інформаційної культури особистості дитини.

10. Забезпечувати роботу шкільної бібліотеки як центру інформаційної підтримки навчально-виховного процесу.

11. Формувати бібліотечні інформаційні компетентності школярів та педагогів.

12. Накопичувати досвід проведення конкурсу «Кращий читач року».

13. Формувати нову модель читання у підлітків у контексті змін медіа середовища.

14. Звернути посилену увагу на роль книги, бібліотеки, читання у формува-нні та розвитку духовних, громадянських цінностей школярів.

15. Звернути увагу на роль бібліотеки у створенні позитивного інформацій-ного простору, добро-творчої атмосфери школи.

16. Посилена увага до взаємодії шкільної бібліотеки і педагогічного колективу у вихованні патріотизму дітей і учнівської молоді.

КУХАРЮ ШКОЛИ

1 Вжити заходів щодо повного охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів , пільгових категорій.

2 Забезпечувати якість та дотримання норм харчування учнів школи.

ЗАВГОСПУ ШКОЛИ

1 Забезпечити створення належних умов для здобуття освіти за рахунок послідовного зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення естетич-них і санітарно-гігієнічних умов перебування учнів. Для розв’язання пита-ння залучати підприємства, організації, батьків, громадськість, спонсорів тощо.

2 Вжити заходів щодо забезпечення належного водопостачання, тепло постачання школи , запровадження енергозберігаючих технологій.

3 Піднімати питання щодо модернізації навчально-матеріальної бази школи з метою створення умов для профільної освіти та інтегрованого навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями.

4 Активізувати роботу по вирішенню питань життєзабезпечення школи:

- капітальний ремонт спортивного залу, хімічної та фізичної лабораторій школи.

ГОЛОВІ ПРОФКОМУ

1 З метою поліпшення житлово-побутових умов педагогів використову-вати можливості проекту « «Житло для вчителя», державної програми надання кредитів на будівництво(придбання) житла.

2 Оперативно вирішувати питання соціальної адаптації молодих спеціалістів, соціального захисту працівників школи.

БУХГАЛТЕРУ ШКОЛИ:

1. Забезпечувати раціональну організацію обліку і звітності в школі за допомогою максимальної механізації обліково-обчислювальних робіт, використання прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку й контролю.

2. Керувати розробкою і здійсненням заходів, спрямованих на дотримання державної фінансової дисципліни.

3. Здійснювати прийом первинної документації з відповідних ділянок бухгалтерського обліку, контроль за нею і готувати її до обрахункової обробки.

4. Вести облік коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасно відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з їхнім рухом, вести облік витрат виробництва й обігу, виконання робіт, реалізації продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності школи, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

5. Контролювати законність, своєчасність і правильність оформлення документів.

6. Складати економічно обґрунтовані звітні калькуляції собівартості продукції, робіт (послуг), розрахунки заробітної плати, тарифікацію педагогічних працівників.

7. Здійснювати нарахування і перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капіталовкладень, заробітної плати працівників школи, податків та інших виплат і платежів, погашення у встановлені терміни заборгованостей банкам за позики, а також відрахування коштів у фонди економічного стимулювання та інші фонди.

8. Здійснювати економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішніх господарських резервів, усунення витрат і невиробничих затрат.

9. Вживати заходів щодо запобігання виникненню нестач, незаконному витрачанню коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушенням фінансового і господарського законодавства.

10. Брати участь у проведенні інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов'язань.

11. Здійснювати оформлення документів з нестач і крадіжок коштів і товарно-матеріальних цінностей, передавати в разі необхідності ці документи до слідчих і судових органів.

12. Вести роботу щодо забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебеторської заборгованості та інших витрат, збереження бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у встановленому порядку до архіву.

13. Своєчасно складати необхідну бухгалтерську звітність і подавати її у встановлені терміни до відповідних органів.

14. Розробляти і впроваджувати раціональні методи ведення облікової документації, впроваджувати засоби механізації обліково-обчислювальних робіт.

15. Надавати працівникам школи методичну допомогу з питань обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.

16. Слідкувати за дотриманням у приміщеннях бухгалтерії правил зберігання коштів і документів строгої звітності, протипожежних, санітарних правил, норм безпечної експлуатації обчислювальної, іншої використовуваної техніки.

ПСИХОЛОГУ ШКОЛИ:

1.Брати участь в організації навчально-виховної роботи, спрямованої на забезпечення умов для особистого розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психологічного здоров'я.

2. Зберігати професійну таємницю, не розповсюджує відомостей, що отримані в процесі діагностичної і корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню.

3. Проводити семінари та консультації для педагогічного складу з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів.

4. Вести облік роботи за місяць, графік консультацій для педагогів, учнів, батьків, журнал проведення консультацій, папки на клас з матеріалами щодо результатів роботи з учнями й педагогами.

5. Здійснювати планування, виходячи з норм практичної психологічної роботи з учнями й дорослими.

6. Будувати свою діяльність на засадах довіри в тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.

7. Турбуватися про здоров'я і безпеку довірених йому учнів; дотримуватися норм і правил охорони праці, правил безпеки і протипожежного захисту.

РОЗДІЛ ІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, СПРЯМОВАНОЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСОБИС-ТОСТІ НА ОСВІТУ, ГІДНИХ СОЦІАЛЬНОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ УМОВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

М Е Т А

1. Створення необхідних життєтворчих , соціально гарантованих умов для навчання та виховання кожної дитини.

2 Попередження відсіву учнів, збереження учнівського контингенту.

3. Надання дієвої соціальної підтримки , забезпечення соціально комфортного навчального середовища дитини в школі та поза навчальним закладом

№з/п

ЗАХОДИ

строки

відповідальні

вихід

1

Забезпечення наявності документів,що підтверджують подальше навчання учнів,які вибули за літо та випускників школи

До 15 вересня

Класні керівники, заступник директора

звіт

2

Аналіз збереженості фонду та стан забезпеченості учнів підручниками

До 05 вересня

Бібліотекар

Кл.керівники

нарада

3

Комплектування гуртків,секцій

До 20 вересня

Організатор

Кл.керівники

Нарада при директорові

4

Контроль відвідування гуртків,секцій,відповідність занять затвердженому розкладу і програмам

Упродовж року по плану внутр..контролю

Заступник директора

Нарада при директорові

5

Організація гарячого харчування дітей в школі

Серпень-вересень

Заступник директора, кухар

Нарада при директорові

6

Обслідування багатодітних і малозабезпечених сімей. Складання списків

Серпень-вересень

Організатор, кл.керівники

Нарада

7

Складання списків учнів на безкоштовне харчування

Серпень- вересень

Заступник директора, кл. керівники

Акти

8

Аналіз стану здоров’я, заповнення аркушів здоров’я в журналах, створення спецгруп та підготовчих груп для занять з фізкультури за результатами медичного огляду

Серпень-вересень

Медична сестра

Довідка

9

Складання списків «проблемних» учнів, групи ризику. Складання картотеки

вересень

Кл.керівники

Нарада

10

Організація роботи з учнями та їх батьками

Протягом року

Заступник директора, організатор кл.керівники

Нарада

Створення в школі належних санітарно-гігієнічних умов. Розподіл зон самообслуговування(прибирання), організація харчування

вересень

Організатор, завгосп, кл.керівники

Графіки

11

Огляд санітарного стану шкільних приміщень, дотримання техніки безпеки

Протягом року по плану в/ш контролю

Комісія профкому

Довідка

12

Складання списків учнів, яким потрібне індивідуальне навчання (за потребою)

серпень

Заступник директора

Наказ

13

Складання індивідуальних навчальних планів для учнів, які навчаються вдома (за потребою)

Серпень-вересень

Заступник директора

Наказ

14

Організація індивідуальних консультацій для учнів,що довго не відвідували навч. заняття по хворобі

Протягом року

Заступник директора

Журнали, довідки,наради

15

Організація роботи з учнями,вмотивованими на навчання (курси за вибором, олімпіади, інтелектуальні марафони, конкурси, змагання тощо)

Довідка

Протягом року

заступник директора, кл.керівники

16

Організація роботи по пропаганді здорового способу життя(лекції,бесіди)

Протягом року

педколектив

Довідка

17

Облік відвідування учнями школи

Протягом року

організатор

Довідка

18

Дозування домашнього завдання. Особлива увага: дотримання Листа МОН України N 1/9-468 від 29.12.2001 «Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи»

Протягом року

Заступник директора

Довідка, нарада

19

Контроль виконання навчальних програм по всіх предметах

Кінець семестру по плану ВШК

Голова МО

Довідка, наради

20

Робота з майбутніми першокласниками та їх батьками(співбесіди по підготовці до школи)

Протягом року

Кл.керівники початкової школи

План роботи

21

Організація роботи по підготовці учнів до ДПА та ЗНО

Протягом року

Кл.керівники, вчителі –предм. 11 класу

Нарада

22

Систематично інформувати батьків про хід впровадження нового змісту початкової, базової та повної загальної середньої освіти, залучати до співпраці.

Своєчасне інформування батьків про підсумки контролю успішності за семестр

Протягом року

Директор, кл.керівники

Збори, щоденни-ки учнів

23

Співбесіда з учнями 9-х класів з питань їх подальшої освіти

квітень

директор

Педрада

24

Проведення компанії по набору у 1 клас та батьківських зборів

Березень-червень

адміністрація

Журнал

25

Уточнення потреб школи в підручниках на наступний рік

квітень

Бібліотекар, бухгалтер

Оформлення заявки, фінансових документів

26

Контроль стану здоров’я на основі результатів диспансеризації та аналізу захворювань учнів упродовж навчального року

квітень

Директор, медсестра

Довідка, нарада

27

Організація індивідуальної роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень за підсумками року

червень

Заступник директора

Нарада

28

Організація роботи по поверненню підручників в бібліотеку. Аналіз зберігання навчального фонду школи на кінець навчального року

Травень-червень

бібліотекар

Довідка

29

Профорієнтація ( зв’язок з навчальними закладами, оформлення стенду інформації для учнів та батьків)

Протягом року

Класні керівники

Нарада

30

Зв’язок з місцевими організаціями і комісіями сприяння сім’ї та школі.

Протягом року

організатор

Журнал обліку

31

Аналіз роботи по всеобучу. Рекомендації з організації роботи по всеобучу на наступний навчальний рік.

Травень-червень

директор

Аналіз роботи школи

32

Здійснити облік дітей шкільного віку , які підлягають навчанню в загальноосвітній школі

серпень

Відповідальні уповноважені

Уточнення списків та складання нових

33

Передбачити заходи щодо виконання Закону України «Про загальну середню освіту»:

-збереження контингенту учнів;

-запобігання відсіву учнів;

-створення умов для відвідування учнями школи;

-забезпечення відвідування школи всіма учнями мікрорайону

Протягом року

Члени колективу

План виховної роботи

34

Оформити соціальний паспорт мікрорайону

вересень

Кл.керівники

Паспорт

35

Здійснити облік учнів в алфавітній книзі та зробити відповідні записи в книзі руху учнів

До 05.09

Заступник директора

Облік

36

Провести конкурс-огляд на краще утримання класного приміщення, кращий санітарно-гігієнічний стан та естет. оформлення

Члени ПК

Система заохочень

37

Проаналізувати стан індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень. Постійно здійснювати профілактичну роботу з питань правопорушень неповнолітніх

вересень

Кл.керівники

Звіт, аналіз

38

Організувати громадський огляд знань

січень

Кл.керівники

Свято

39

Вести відповідну роботу з питань захисту прав та інтересів неповнолітніх

Протягом року

Педагог-організатор

Заходи за планом

40

Здійснити рейди-огляди сімейного виховання учнів. Особлива увага на дітей із сімей СЖО

Двічі на рік

Кл.керівники

Рейд

Обмін досвідом

Розділ ІІІ. Управління підвищенням кваліфікації педагогів. Організація неперервної освіти педагогічних кадрів.

Пріоритетні напрямки роботи з педагогічними кадрами: 1.Безперервна освіта – запорука професійної компетентності педагога, через курсову перепідготовку, самоосвіту, роботу методичних об’єднань забезпечити якісну роботу педагогів по впровадженню нового змісту початкової, базової, повної загальної середньої освіти. 2. Переорієнтація педагогічної спільноти на компетентнісний підхід в навчально-виховному процесі, що означає спрямованість освітнього про-цесу на формування і розвиток ключових і предметних компетентностей особистості в умовах впровадження нових стандартів освіти. 2.Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних техноло-гій , технологій соціалізації особистості, реалізації завдань креативної освіти, впровадження діяльнісно-компетентнісних та особисто орієнто-внаних підходів у зміст освіти. 3.Піднесення престижу педагогічних кадрів через матеріальне та моральне заохочення. МЕТА:сприяння якісному здійсненню вчителем своїх професійних функцій як продуктивної сили суспільства відповідно до потреб його розвитку.

№ з/п

Зміст роботи

термін

відповідальні

1.

Забезпечити підвищення кваліфікації вчителів: Бібяєва А.М. на курсах при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Протягом н/р

Заступник директора школи

2.

Забезпечити атестацію педагогічних працівників: Чайка Р.П., Матвєєв Р.А., Матвєєва Н.М., Бібяєва А.М., Глущенко К.В.. Скласти графік атестації та організувати роботу атестаційної комісії.

Протягом н/р

Директор, заступник директора

3.

Організувати роботу методичної ради,шкільних МО вчителів гуманітарного та природничого цик-лів,початкової школи,класних керівників.

Протягом н/р

Заступник директора , керівники ШМО

4.

Проводити оперативні методичні наради,огляд педагогічної преси, інформаційних збірників МОН України.

Раз на місяць

Заступник директора Бібліотекар

5.

Підготувати та провести семінари - практикуми

Згідно з графіком

Заступник директора, керівники ШМО

6.

Підготувати та провести психолого- педагогічні семінари

Згідно з графіком

Заступник директора, керівники ШМО

7.

Провести співбесіди з молодими вчителями. Організувати стажування та наставництво.

Вересень- жовтень

Заступник директора

8.

Ознайомлювати вчителів із нормати-вними документами.

Постійно

Директор, Заступник директора

9.

Організувати роботу методичного центру;провести консультації; систематизувати матеріали; оформити виставку педагогічних надбань учителів; зібрати банк даних про ППД.

Протягом н/р

Заступник директора, керівники ШМО

10.

Провести творчий звіт педагогів: Чайки Р.П., Матвєєва Р.А., Матвєєвої Н.М., Бібяєвої А.М., Глущенко К.В..

Протягом н/р

Заступник директора, керівники ШМО

11.

Створити умови для підвищення фахового рівня вчителям,які навча-ються без відриву від виробництва.

Постійно

Директор, заступник директора

12.

Головним засобом підвищення кваліфікації вчителя залишається самоосвіта. Розробити рекомендації по тематиці самоосвіти. Заслухати інформацію вчителя про роботу по самоосвітній темі.

Вересень, раз на семестр

Заступник директора,

Вчителі школи

РОЗДІЛ IV МОДЕРНІЗАЦІЯ, ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

№ з/п

Заходи

Термін ви конання

Відпові дальні

Форми

проведення

1

Забезпечити вивчення й роз’яснення учням:

-основних положень Конституції України

-Конвенції про права дитини

за планом

вч.історії

кл.керів.

на уроках

2

Організувати позакласні години вивчення державної символіки України

за планом

кл.керів.

кл.години

3

Провести День знань

01.09

кл.керів.

свято

4

Здійснити планування роботи всіх ланок н/в процесу; складання координаційного графіка контрольних робіт та екскурсій

до 15.09

вчителі

узгодження планів

5

Визначити рівень готовності учнів до навчання в 1,5,10 класах, передбачити спадкоємність переходу учнів на наступний ступінь навчання; координація спільної діяльності школи і ДНЗ з метою забезпечення наступності, спадкоємності та перспективності початкової школи

до 30.09

директор

аналіз

6

1.Здійснити діагностування:

- регулятивної сфери діяльності учнів;

- особистостей інтелектуальної сфери вихованців .

2. Провести діагностичні контрольні роботи, визначити стартовий рівень загально навчальної підготовки учнів в процесі порівняльних досліджень

3. Спланувати корекційну роботу з дітьми, спрямовану на ліквідацію причин невисоких досягнень у навчанні

4. Здійснити контрольні зрізи знань за семестри. Проаналізувати на нараді при директору можливості засвоєння системи знань на конструктивному рівні

5.Перевірити рівень сформованості навичок читання учнів 2-4класів,мовленнєвих вмінь та навичок

вересень

вересень

до 10.10

кінець семестрів

кл.керів.

вчителі

вчителі

вчителі

вчителі

діагностика

зрізи знань

системний аналіз

7

Здійснити профілактику дезадаптації в школі учнів 1 ,5 класів. Виявити дітей «групи ризику»

вересень

кл.керів.

аналіз

8

Здійснити анкетування учнів, котрі мають труднощі у навчанні; провести співбесіди з ними, допомогти учням скласти індивідуальні графіки подолання перешкод у навчанні

листопад

Заступник директора

анкети

9

1.Тримати на контролі виконання нормативно – правової бази школи І – ІІІ ступенів.

2. Створити цілісну систему роботи з обдарованими та здібними школярами.

3. Взяти на контроль організацію навчально-виховного процесу в 1, 5 класах.

4. Систематично заслуховувати на нарадах хід впровадження нового стандарту початкової, базової загальної середньої освіти.

5. Забезпечити якісну роботу педагогів по впровадженню нового змісту початкової , базової загальної середньої освіти шляхом використання нових педагогічних технологій.

6. Систематично інформувати батьків про хід впровадження нового змісту початкової, базової загальної середньої освіти, залучати до співпраці.

Урочна та позаурочно форми роботи

Адміністрація школи

Вчителі школи

Спостереження та аналіз

Аналіз результатів

10

Передбачити перспективи за графіком підвищення якості освіти через інтенсифікацію НВП й створення умов оптимального педагогічного середовища для кожної конкретної особистості. З цією метою досягти індивідуалізації навчання, забезпечити здійснення особистісно-діяльнісної системи освіти.

Зорієнтувати вчителів школи на використання:

- технологій проблемного навчання;

- технологій поетапного формування розумової діяльності;

- технологій комунікативного спілкування на діалогічній основі;

- діяльнісно-компетентнісних та особистісно орієнтованих підходів у зміст освіти.

за графіком ВШК

директор школи

рішення МО

11

З метою виконання навчальних програм запровадити:

- моделювання змісту освітнього процесу на рівні особистісно-діяльнісного навчання;

- проектування навчального змісту, згідно з віковими особливостями та індивідуальними здібностями учнів

постійно

педколектив

рекомендації

12

Поширювати використання інтерактивних методів навчання: дослідницьких, частково-пошукових, групи логічних методів пізнання

постійно

організація НВП

13

З метою розв’язання проблем адаптації учнів до освітніх вимог скласти методичні рекомендації для класних керівників:

«Уроки самоконтролю» - з формування самооцінки навчально-пізнавальної діяльності учнів;

«Навчання без проблем» - з ліквідації прогалин у знаннях учнів;

«Цікавинки й вільні хвилинки» - з розвитку пізнавальних інтересів школярів;

«Джерела особистості» - з питань індивідуалізації й диференціації навчання

за планом МО

лютий

березень

квітень

травень

кл.керівники

рекомендації

14

Залучати школярів до предметно-практичної та особистісно-рольової діяльності у вигляді:

- асистента вчителя

- активного діяча зі створення літопису добрих справ

- організатора порядку

- профорієнтатора

протягом року

вчителі

Навч. діяльність

15

Провести предметні тижні:

- літературний тиждень;

- тиждень профорієнтації;

- тиждень дитячої книги;

- тиждень охоронця й захисника природи;

- тиждень математики;

- музичний тиждень

за планом МО

педколектив

Заходи тижня

16

Провести предметні олімпіади. Виявити переможців. Кандидатів направити для участі в районних олімпіадах

жовтень

керівники МО

участь в олімпіадах

17

Провести виставку дитячої творчості. Учнів залучити до участі в змаганні «Майстри й самобутні умільці»

жовтень квітень

педколектив

виставки

18

Організувати проведення бібліотечних уроків:

«Вчитися бути читачем»

«Путівники у скарбниці знань»

2р на семестр

бібліотекар

бібліотечні уроки

19

Вести літопис шкільного життя

постійно

педагог-організатор

літопис

20

Брати участь в різноманітних змаганнях,конкурсах

постійно

відповідальні

За графіком

21

Вести облік досягнень учнів. Проводити моніторинг за підсумками навчального року з визначенням рейтингу кожного учня

постійно

травень

директор

таблиці

22

Поповнення та систематизація картотеки дидактичного матеріалу

вересень

вчителі

картотека

РОЗДІЛ V

СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

Зміст

Термін проведення

Відпові-дальні

Форми проведення

1

Створити школу самовдосконалення, організувати систему виховної роботи на основі різноманітних видів продуктивної діяльності учнів: навчання- праці- дозвілля, різних соціальних ролей:

- персональна діяльність

- діяльність колективна

- культурно-дозвільна діяльність.

Розпочати роботу по створенню ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім’ї за освіту і виховання дітей.

постійно

педколектив

плани

2

Забезпечити формування стійкої позиції спрямованості кожної особистості, орієнтуючи її на справу, спілкування, виховання гуманістичних ідеалів та моральних принципів

листопад

Засідання учкому «Спрямованість особистості»

3

Залучити дітей до участі в різних виховних заходах. Розподілити серед учнів доручення.

вересень

Класні керівники

Оформлення журналів

4

Провести свято незалежності держави «У нас єдина мета - Україна свята, нездоланна ніким і ніколи»

листопад

Заступник Педагог-організатор

5

Єдиний урок «Україна на карті Європи»

03 вересня

Класні керівники

урок

6

Місячник здорового способу життя

Вересень, листопад

Класні керівники

Вчитель фізкультури

заходи

7

Всеукраїнський олімпійський тиждень

Єдиний урок «»Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя та зміцнення миру»

10-14 вересня

10 вересня

Вчитель фізкультури, класні керівники

Змагання, вікторини

урок

8

Єдиний урок до Дня партизанської слави

21 вересня

24-28 вересня

Класні керівники

урок

перегляд фільму

9

Провести день вшанування рідної мови «І там , де звучить рідна мова, живе український народ»

лютий

Вчителі укр.. мови

свято

10

Провести вечір «Танок останнього листя»

жовтень

вечір

11

Організувати загони оперативної допомоги людям похилого віку, ветеранам

постійно

Кл.керівники

12

Провести благодійну акцію «Милосердя»

Жовтень

квітень

Кл.керівники

акція

13

Провести тиждень дитячої книги

вересень

бібліотекар

тиждень

14

Скласти тижневий план-графік здійснення виховних заходів

вересень

Кл. керівники

план

15

Вітання вчителів з Днем працівників освіти

жовтень

Заступник організатор

свято

16

Провести декадник ОБЖД

Жовтень, квітень

Вчитель ОБЖД

декадник

17

Провести місячник військово-патріотичного виховання «Зі сплаву мертвих і живих писалось ім’я Перемога”

Жовтень, травень

педколектив

місячники

18

Організувати роботу в класних колективах по відзначенню 74-ї річниці визволення Дніпра

19

Провести лінійку-мітинг «Навічно в пам’яті народній”

жовтень

Кл.керівники

мітинг

20

Провести конкурси-виставки дитячих малюнків

постійно

Вч.малю-вання

конкурси

21

Провести трудовий десант впорядкування пам’ятних місць

квітень

Кл.керівники

Труд.десант

22

Провести декадник правових знань

Листопад,

Грудень, лютий

Вч.правознав

декадник

23

Організувати проведення класних годин на правову тематику

Листопад,

Грудень. лютий

Кл.керівники

Кл.години

24

Провести диспут «Сенс життя й моє місце в ньому», 9-11 кл.

листопад

Кл.керівники

диспут

25

Декадник оборонно-масової роботи

1-6 грудня

Класні керівники

заходи

26

Організувати новорічні свята

січень

Заступник Пед-організ

свято

27

Місячник національно-патріотичного виховання

січень

Класні керівники

заходи

28

Провести свято Соборності України. Взяти участь у конкурсі творів «Собори наших душ». Організувати тиждень охорони життя

січень

Заступник Пед-оганіз

Вч.укр.мови

Кл.керівники

29

Провести серію диктантів,переказів про правила безпеки життя дітей з метою збереження їхнього здоров’я

За графіком

Вч.укр.мови

Вч.рос.мови

диктанти

30

Організувати бесіди «Конституція України-головний закон»,годину спілкування «Право і закон», конкурс творчих робіт «Творення держави-справа кожного з нас» 8-11 кл.

Лютий

Лютий

лютий

Вч.історї

Вч.правоз

Вч.укр.мови

Бесіди

конкурс

31

Провести шкільну Шевченкіану

березень

МО

За планом

32

Місячник художньо-естетичного виховання

березень

Класні керівники, вчителі музики, образотворчого мистецтва, керівники гуртків

За планом

33

Провести ранок «Руки матері»,свято «Рідна мати моя»

березень

Кл.керівники

Ранок,свято

34

Провести операцію «Весняні клопоти»,конкурс на кращий квітник

квітень

Кл.керівники

Вч.біології

Весняні клопоти

35

Місячник екологічного виховання

квітень

Класні керівники

За планом

36

Провести лінійку-реквієм «Чорнобиль б’є на сполох”

квітень

Заступник Пед-орган

лінійка

37

«Свято зі сльозами на очах»(до річниці Великої перемоги). Уроки пам’яті

Операція « Ветеран»

травень

педколектив

свято

38

З нагоди Дня матері провести свято «Мати-берегиня роду»

травень

Кл.керівники

свято

39

Місячник родинного виховання

травень

Класні керівники

За планом

40

Свято останнього дзвоника

травень

Заступник Організатор

свято

41

День захисту дітей

червень

Кл.керівники

ранок

42

Випускний вечір

травень

педколектив

вечір

43

Вести інформаційну хвилинку «У світі новин»

постійно

Кл.керівники

Інф.години

44

Вести літопис життя класів, книгу благодійних справ

постійно

Кл. керівники

літопис

45

Організувати діяльність гуртків, спорт секцій

постійно

Вч.фіз-ри

гуртки

46

Організувати профорієнтаційну роботу.

Працевлаштування випускників

За планом

Кл.керівники

Анкети, довідки

47

Скласти календарний план виховної роботи за видами діяльності:морально-правовиховна,пізнавальна,трудова, спортивно-масові заходи з урахуванням «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»(наказ МОНмолодьспорту від 31.10.2011 №1243)

Серпень-вересень

Заступник Пед-організ

плани

48

Проводити жалобні,просвітницькі,мистецькі заходи з ушанування пам'яті жертв голодоморів.

Провести конкурс «Колосок пам’яті”

постійно

Пед-орган

Кл.керівники

Заступник

Дослідження

Години спілкування

49

Скласти календарний план виховної роботи з урахуванням рекомендацій Листа МОН України від 13.08.2014 року №1/9-412 «Про проведення уроків мужності»

вересень

Пед-організ,

Заступник. Класні керівники

план

50

План виховної роботи розробити за урахуванням всіх знаменних дат української історії у 2018-2019н. р.

вересень

Заступник, організатор

план

РОЗДІЛ VI

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Ж Д

ЗМІСТ

ДАТА

ВІДПОВІДАЛЬНІ

1

Забезпечити вивчення курсу ОБЖ за програмою МОН України

Протягом року

Вчитель ОЗ, класні керівники

Розклад уроків

2

Забезпечити дотримання п/б в кабінетах, майстернях, спортивному залі

Протягом року

Директор школи

Акти перевірки

3

Організувати складання заліків з п/б (учителів, учнів, техперсоналу)

01.09

Директор школи

Журнал

4

Розсадити учнів школи за парти згідно з висновками медичного огляду

01.09

Кл. керівники

5

Забезпечити поурочне навантаження учнів відповідно до сан-гігієнічних норм

До 01.09

Заступник директора

Розклад уроків

6

Забезпечити майстерні та навч.кабінети протипожежним інвентарем, журналами інструктажу учнів

Вересень

завгосп

7

Розробити тематику бесід стосовно правил дорожнього руху, профілактики травматизму, протипожежної безпеки, правил поведінки під час виявлення небезпечних предметів, правил обережності під час використання електроприборів, природного газу, з правил дотримання гігієни та санітарії

Вересень

Жовтень

Листопад

Кл.керівники

Бесіди

8

Написати диктанти, зміст яких передбачає дотримання правил поведінки на воді, в зимовий період на льоду, запобігання захворюванням та отруєнням грибами, дотримання правил харчування та вживання води

За планом

Кл.керівники

Диктанти

9

Перевірити й уточнити план-схему евакуації в разі виникнення пожежі

До 01.09

Завгосп

План-схема

10

Постійно контролювати стан охорони праці, дотримання т/б та санітарно-гігієнічних вимог

Протягом року

Директор

Журнал

11

Довести до належного стану протипожежний інвентар

Вересень

Завгосп

12

Освітлення в навчальних приміщеннях довести до санітарних норм

Постійно

Директор

13

Надати допомогу учкому в створенні санітарної комісії, яка б сприяла піднесенню санітарної культури школярів

10.09

Організатор, заступник

План

14

Двічі на місяць підбивати підсумки дотримання санітарно-гігієнічних норм в усіх начальних приміщеннях

Двічі на місяць

Педагог- організатор

Аналіз

15

Укласти угоду між адміністрацією школи й ПК про заходи з охорони праці

ДО 10.09

Директор школи

Угода

16

Здійснити медогляд учнів. Забезпечити медогляд працівників школи

Серпень

Директор школи

Контроль

17

Забезпечити проведення тижнів охорони життя, спортивно-оздоровчих заходів, екскурсій

Протягом року

Директор школи

18

Здійснити облік дітей для оздоровлення в таборах відпочинку

Травень

Директор

Облік дітей

19

Перевірити стан заземлення електрообладнання та робочий стан електроприладів

Вересень,

січень

Директор

Акт

20

Провести з учнями інструктажі стосовно поводження під час грози з електро та газоприладами, з вибухонебезпечними речовинами

Вересень,

січень

Кл.керівники

Інструктажі

21

Розробити заходи санітарно-гігієнічної пропаганди серед учнів і батьків

Протягом року

Кл.керівники

Заходи

22

Організувати зустрічі із працівниками ДАІ

За планом

Директор

Зустрічі

23

Запросити до школи лікарів для читання лекцій з профілактики алкоголізму, наркоманії, куріння, венеричних захворювань

За планом

Директор

Лекції

24

Здійснювати з учнями фізкультурно-оздоровчу роботу:

- ранкову гімнастику

- паузи та фізхвилинки

- рухливі ігри на перервах

Щоденно

Педколектив

Спортивні години

25

Організувати класне і вчительське чергування у школі. Забезпечити своєчасне прибирання приміщень техперсоналом

Постійно

Директор

Контроль

26

Провести класні години «Складові чинники здоров’я”

Лютий

Кл.керівники

Кл.години

27

Вести санітарний бюлетень

Постійно

Педаг-організ.

Підсумки чергування

28

Провести конференцію «Здорова людина- здоров’я держави”

Березень

Педколектив

29

дотримання: ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КАБІНЕТАХ (ЛАБОРАТОРІЯХ) ФІЗИКИ ТА ХІМІЇ ЗАГАЛЬНООС-ВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України

16 липня 2012 року № 992та зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

03.08.2012 за № 1332/21644

Постійно

Вчителі хімії та фізики

Розгляд питання на нарадах та педраді

30

Дотримання положень Листа МОН молодь спорту України від 01.02.2012 року №1/9-72 «Про інструктивно- методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму у загальноосвітніх навчальних закладах»

31

Дотримання вимог наказу МОН України від 02.06.2010 року №521 «Про затвердження правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»

32

Суворе дотримання наказу МОН України від 18.04.2006 року №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МОН України»

33

Суворе дотримання методичних рекомендацій Листа МОН України від 16.06.2014р. № 1/9-319 «Організація навчання і перевірки знань,проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльностів загальноосвітніх навчальних закладах»

Розділ VII Співпраця школи з родиною,позашкільними та громадськими організаціями

Цільова настанова

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відпові дальні

Вивчення особливо-стей навко лишнього середовища

1.Вивчення умов родинного виховання школярів, особлива увага на сім’ї СЖО; соціально-професійного складу батьків через: - відвідування сімей учнів удома з метою вивчення виховного потенціалу; - листування з батьками; - запрошення батьків до школи; - анкетування батьків.

2.Вивчення соціально-культурного характеру мікрорайону школи: - можливостей позашкільних закладів в організації позаурочної діяльності; - наявність криміногенних осередків у районі школи. 3.Вивчення змісту та форм взаємодії школи з батьками учнів,позашкільними закладами.

Протягом року

вересень

вересень

Класні керів-ники

Дирекція

Дирекція

Залучення батьків і громадсько сті до педа логічного процесу, аналіз та оцінювання його резуль тативності

1.Проведення загальношкільних батьківських зборів: - вибори батьківського комітету, його голови. 2.Проведення засідань б/к. 3.Проведення зборів батьків майбутніх першокласників. 4.Організація роботи консультаційної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей,координації дій батьків і педагогів під час корекції поведінки школярів,розв’язання конфліктних ситуацій. 5.Підтримання щоденного контакту з батьками через щоденники учнів. 6.Організація спільної діяльності з родинами учнів,які потребують посиленої уваги,постійне забезпе-чення їх допомогою. 7.Забезпечення батьків необхідною інформацією з питань виховання: - куточок літератури для батьків у класах; - інформаційний стенд для батьків; - добірка літератури для батьків у шкільній бібліотеці. 8. Проведення класних батьківських зборів. 9.Заохочування батьків до виконання громадських доручень, чергування під час проведення вечорів відпочинку,екскурсій,відві-дування музеїв,театрів,зустрічі з цікавими людьми,організація спор-тивних змагань. 10.Організація педагогічного всео-бучу батьків. Педагогічний лекторій для батьків. 11.Індивідуальні та групові консуль тації з проблем родинно-сімейного виховання. 12.Родинні свята,вечори сімейних традицій,виставки,конкурси,випуск тематичних газет.

13. Систематично інформувати батьків про хід впровадження нового змісту початкової, базової загальної середньої освіти, залучати до співпраці.

листопад

протягом року

лютий

постійно в міру потреби

протягом року

постійно

протягом року

2рази в семестр

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Дирекція

Дирекція

Голова м/о ПШ

Кл.кер.

Класний керівник

Дирекція. Класні керівни-ки

Класні керів-ники

Кл кер.

Дирекція

Дирекція

Кл.кер.

Кл.кер.

Забезпечення взаємодії школи з поза шкільними закладами, громадськими організаціями

1.Допомога позашкільним закла-дам в організації набору школярів до творчих об’єднань. 2.Складання карти зайнятості учнів школи в позаурочний час. 3.Встановлення взаємодії з позашкі льними закладами в організації доз вілля школярів: - проведення спільних заходів; використання бази школи для проведення позаурочної діяльності школярів. 4.Встановлення контакту з інспек-цією у справах неповнолітніх для організації спільної роботи з підлі-тками,які мають девіантну поведінку. 5.Проведення профілактичної робо ти,спрямованої на запобігання пра- вопорушень,шкідливих звичок із залученням працівників відповід-них служб.

вересень

вересень

протягом року

постійно

Педагог-організа-тор

Організа-тор

Організа-тор

Дирекція

Зміст внутрі шньошкільно го контролю за функціону ванням грома дсько-педаго гічної системи

1.Облік особливостей соціально-культурного характеру мікрорайон-ну,умов родинного виховання,вра-хування їх під час планування роботи з батьками,позашкільними закладами. 2.Вивчення ефективності залучен-ня батьків до педагогічного проце-су. 3.Вивчення ефективності взаємодії школи з позашкільними закладами.

вересень

Протягом року

травень

Дирекція

Дирекція

Дирекція

РОЗДІЛ VІІІ.

ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО - МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ШКОЛИ.

ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

М е т а : забезпечення належного стану навчально-матеріальної бази школи.

З а в д а н н я:

1. Створення належних умов для здобуття освіти за рахунок послідовного зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи, поліпшення естетичних і санітарно-гігієнічних умов перебування учнів

2. Оперативне вирішення питань життєзабезпечення школи

№з/п

ЗАХОДИ

місяць

відповідальні

1

Аналіз підготовки школи до нового н/р

серпень

директор

2

Огляд кабінетів на готовність до початку н.р.

серпень

комісія

3

Естетичне оформлення та оновлення , поповнення наглядності

Вересень- жовтень

Адм.-господарча частина

4

Проведення конкурсу з поповнення бібліотеки школи «Моя улюблена книга - шкільній бібліотеці»

вересень

Організатор, бібліотекар

5

Заміна ламп освітлення в класних кімнатах

березень

Бухгалтер,завгосп

6

Робота по благоустрою території школи

постійно

Класні керівники

7

Підготовка до опалювального сезону

вересень

Завгосп, оператор

8

Проведення перевірки покрівлі

січень

Завгосп

9

Забезпечення підготовчих робіт з ремонту класних приміщень та приміщень загального користування

квітень

Директор

10

Підготовка класних кімнат до зими

жовтень

Кл.керівники

11

Проведення інвентаризації шкільного майна,списання морально та фізично застарілого майна

Вересень, жовтень

Бухгалтер, завгосп

12

Забезпечення своєчасного списання ремонтно-будівельних матеріалів,які використовувались під час підготовки школи до нового навчального року

вересень

Бухгалтер, завгосп

13

Забезпечення належного теплового та повітряного режиму в школі

постійно

Завгосп., оператор

14

Робота вчителів по розвитку кабінетів

січень

Заступник директора

15

Включення ремонтних робіт по школі до списку ,складання кошторису на проведення ремонту в новому н/р

жовтень

Бухгалтер, завгосп

16

Організація та проведення екологічного суботника

квітень

Кл.керівники

17

Здійснення своєчасної оплати комунальних послуг

поквартально

Бухгалтер

18

Планування придбання меблів та обладнання в новому фінансовому році

листопад

Бухгалтер,завгосп

21

Ремонт класних кімнат

червень

Бухгалтер, кл.керівники

22

Капітальний ремонт спортивної зали, харчоблоку, підсобних приміщень.

Червень- серпень

Бухгалтер, завгосп

Упродовж року по мірі надходження грошових коштів:

1 здійснення ремонтних робіт

2 придбання нових технічних засобів, шкільних меблів

3 поповнення кабінетів навчально-наочними посібниками тощо

1-09 вересня

10-16вересня

17-23 вересня

24-30 вересня

1-7жовтня

8-14 жовтня

15-21

жовтня

22-28 жовтня

05-11 лис-да

12-18 лис-да

19-25

лис-да

26-2

грудня

03-09 грудня

10-16 грудня

17-28 грудня

За станом викладання

За рівнем навчальних досягнень

Шкільна документація

Позаурочна робота

МТБ

СГС

+

+

+

+

+

+

+

+

Виконання навч.програм. Підготовка до ДПА, ЗНО

+

+

ТБ

соціальний

захист

+Праце

Харчу

банк

влаш

вання

даних

тування

Соц..

паспорт

+

списки

на

подар

+

Гурткова робота та до проф. під-ка

+

+

+

+

+

атестація

Ств.

атест.

комісії

Нагр. мат-ли

заяви

І зас.

.

Чайка Р.П. Матвєєв Р.А.

Матвєєва Н.М. Глущенко К.В.

Бібяєва А.М.

Чайка Р.П. Матвєєв Р.А.

Матвєєва Н.М. Глущенко К.В.

Бібяєва А.М.

Чайка Р.П. Матвєєв Р.А.

КУК

5

5

10

4

4

1

1

9

9

11

11

26.12.2018
План роботи школи.docxОригiнал документа
пряма ссилка