Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"


Рисунок 1

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 липня 2015 року N 2516

Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Відповідно до статті 16 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 38 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220, пункту 9 розділу I Положення про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 31 січня 2014 року N 323, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2014 року за N 310/25087, наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - Положення), що додається.

2. Всеукраїнському центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (Пчелін С. В.) забезпечити державну реєстрацію Положення у встановленому законодавством порядку та у триденний строк надати копії до юридичного управління Міністерства.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр

І. О. Жданов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
15 липня 2015 року N 2516

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

I. Загальні положення

1. Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - Центр) є закладом фізичної культури і спорту, який здійснює діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у сфері фізичної культури і спорту, та цим Положенням.

3. Центр є закладом державної форми власності.

4. Засновником Центру є Мінмолодьспорт.

5. Центр належить до сфери управління Мінмолодьспорту.

6. Центр забезпечує розвиток фізичної культури шляхом надання фізкультурно-спортивних послуг, які полягають в організації та проведенні фізкультурно-оздоровчої діяльності шляхом проведення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури за її напрямами, зокрема на забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного фізичного розвитку та ведення здорового способу життя.

7. Центр створюється з метою:

створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою;

задоволення потреб населення у фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання та відпочинку;

пропаганди ведення здорового способу життя та впровадження відповідних принципів та ідеалів.

8. Організація підготовки та проведення всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу здійснюється відповідно до положення (регламенту) про такий захід, що затверджується Центром за погодженням з Мінмолодьспортом.

9. Надання фізкультурно-спортивних послуг в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності здійснюється лише фахівцями, які мають спеціальну освіту та відповідний освітній ступінь.

10. Центр може залучати волонтерів до здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності.

II. Завдання, функції та права Центру

1. Основними завданнями Центру є:

сприяння реалізації державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури;

організація та проведення на загальнодержавному рівні фізкультурно-оздоровчої діяльності;

проведення на загальнодержавному рівні просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;

методологічне забезпечення центрів з питань, спрямованих на створення умов для занять населення фізичною культурою та масовим спортом;

організація та проведення всеукраїнських конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших фізкультурно-оздоровчих заходів;

контроль та координація діяльності Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів.

2. Центр відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

організація та проведення всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів на загальнодержавному рівні;

розроблення та апробація фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та реабілітаційної роботи;

підготовка відповідних пропозицій щодо державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності та участь в їх розробці;

внесення пропозицій щодо вдосконалення діючих, розроблення нових програм з питань розвитку фізичної культури та участь в їх реалізації;

подання головному розпоряднику бюджетних коштів пропозицій щодо показників проекту державного бюджету з питань, що належать до його компетенції;

аналіз існуючої нормативно-правової бази у сфері фізичної культури та подання пропозицій щодо її вдосконалення;

розроблення проектів нормативно-правових актів з питань розвитку фізичної культури та забезпечення їх виконання;

налагодження зв'язків з міжнародними організаціями, які підтримують рух "Спорт для всіх";

проведення моніторингів щодо рівня фізичного здоров'я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом;

здійснення на загальнодержавному рівні інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;

здійснення у встановленому порядку видавничої діяльності, заснування газет, журналів, інших засобів масової інформації;

забезпечення Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві і Севастополі та місцевих центрів інформаційно-пропагандистськими й методологічними матеріалами;

організація, участь та проведення тренінгів, семінарів, нарад, конференцій, брифінгів, "круглих столів" з питань, що належать до його компетенції;

організаційне забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності;

внесення пропозицій Мінмолодьспорту щодо забезпечення Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів спортивними спорудами, фізкультурно-оздоровчим та спортивним інвентарем і обладнанням з урахуванням потреб та можливостей регіону за розрахунками, що надані відповідними центрами;

вивчення, узагальнення, аналіз та запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури, а також досвіду роботи кращих центрів;

здійснення контролю, аналізу, координації, організаційно-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів;

здійснення інших функцій, необхідних для реалізації покладених на Центр завдань.

3. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

взаємодіє та співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, а також структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, підприємствами, установами, закладами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами;

сприяє суб'єктам сфери фізичної культури і спорту, громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у розвитку фізичної культури;

залучає благодійні, громадські організації, суб'єктів господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, для розвитку фізичної культури;

укладає договори з центрами про матеріальну відповідальність за взяті під звітність матеріальні цінності та контролює їх цільове використання;

співпрацює із засобами масової інформації;

веде облік проведених фізкультурно-оздоровчих заходів, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

здійснює заходи із залучення фінансової та технічної допомоги, грантів та позабюджетних коштів для підтримки діяльності Центру у розвитку фізичної культури;

здійснює підготовку перспективних та поточних планів роботи Центру та звітів щодо їх виконання;

за досягнення високих результатів у роботі у встановленому порядку порушує клопотання перед Мінмолодьспортом про нагородження державними та відомчими нагородами працівників центрів і активістів у сфері фізичної культури і спорту;

сприяє впровадженню заходів, що спрямовані на соціальний захист працівників Центру.

4. Центр має право:

надавати пропозиції щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої діяльності заінтересованим органам, підприємствам, установам, закладам та організаціям;

укладати в установленому порядку договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо з підприємствами, установами, закладами та організаціями усіх форм власності;

одержувати в установленому порядку від Мінмолодьспорту, інших центральних органів у сфері фізичної культури і спорту, а також громадських організацій, підприємств, установ незалежно від форми власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

у межах своєї компетенції видавати накази;

бути та виступати організатором фізкультурно-оздоровчих заходів, використовувати назви таких заходів та їх символіку;

здійснювати рекламу у місцях проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та їх висвітлення відповідно до законодавства, якщо Центр виступає їх організатором;

подавати пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень та залучати вчених і фахівців за їхньою згодою до вирішення актуальних питань розвитку фізичної культури.

III. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Центру

1. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України.

2. Гранична чисельність працівників Центру, типові штатні нормативи та типові штати центрів затверджуються Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

3. Умови оплати праці працівників Центру визначаються в установленому законодавством порядку.

4. Центр має право надавати платні послуги згідно з чинним законодавством України.

5. Центр для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності може передавати іншому центру в установленому порядку матеріальні цінності (нагороджувальну продукцію, інвентар, інформаційно-пропагандистські та методичні матеріали).

6. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності самостійно: розпоряджається коштами; модернізує за потреби власну матеріально-технічну базу (у разі її наявності); володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до законодавства; виконує інші функції, що не суперечать законодавству.

7. Для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності та для надання якісних фізкультурно-спортивних послуг населенню в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності Центр за відсутності власної спортивної бази може використовувати безоплатно або на пільгових умовах спортивні об'єкти за умови дотримання санітарно-гігієнічних норм і недопущення погіршення їх стану відповідно до порядку, визначеного законодавством.

8. Центру за наявності у його власності чи користуванні спортивної споруди місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть надавати відповідно до законодавства пільги з оплати за користування комунальними послугами та спожиту електроенергію.

9. Матеріально-технічна база Центру може складатись з: адміністративних приміщень, спортивних споруд (стадіони, басейни, ігрові поля, спортивні зали, майданчики тощо), оздоровчо-спортивних таборів, обладнання, засобів зв'язку, оргтехніки, транспортних засобів, земельних ділянок та іншого рухомого та нерухомого майна.

10. Аудит фінансово-господарської діяльності Центру здійснюється згідно із законодавством України.

11. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою, які використовує та забезпечує їх захист відповідно до законодавства.

IV. Керівництво Центром

1. Безпосереднє керівництво Центром здійснює директор, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків директора.

2. Директор Центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом Мінмолодьспорту на підставі укладеного з ним контракту в установленому законодавством порядку.

3. Директор Центру здійснює керівництво його діяльністю відповідно до завдань, покладених на Центр, несе персональну відповідальність за реалізацію завдань та функцій, визначає відповідальність його працівників.

4. На посаду директора Центру призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітнього ступеня "магістр" та/або стаж роботи у сфері фізичної культури та спорту не менше трьох років.

5. Директор Центру:

забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників, у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

забезпечує та контролює здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності Центром та надання Центром якісних фізкультурно-спортивних послуг в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності, дотримання виконавської та фінансової дисципліни;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру, відкриває рахунки в органах казначейства;

затверджує у межах визначеної граничної чисельності працівників та фонду оплати праці в установленому порядку структуру та штатний розпис Центру з відповідним погодженням із засновниками, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;

забезпечує дотримання вимог та поліпшення охорони здоров'я, праці і фінансово-господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

видає у межах своїх повноважень накази;

встановлює у межах фонду оплати праці надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам Центру, застосовує інші заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру відповідно до чинного законодавства України;

укладає договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо, забезпечує придбання майна та інвентарю у межах передбачених коштів;

представляє Центр в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах при розгляді й вирішенні питань, що входять до його компетенції, або уповноважує на це відповідно до чинного законодавства інших працівників;

бере участь у заходах з питань, що віднесені до компетенції Центру;

утворює у Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру;

відповідає за стан і збереження будівель та іншого майна, переданого у користування і володіння Центру;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

6. Для підвищення ефективності діяльності Центру, погодженого розв'язання питань, що належать до його компетенції, підготовки рекомендацій з питань поліпшення здійснюваної роботи, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку фізичної культури при Центрі можуть утворюватися консультативні та методичні ради, які здійснюють діяльність на громадських засадах.

Директор департаменту
фізичної культури та
неолімпійських видів спорту

В. Г. Стеценко


19.02.2020
pro-zatverdzhennya-p.docxОригiнал документа
пряма ссилка